Regulamin sklepu Aspero.pl

Obowiązuje od 25.12.2014 r.

Sklep Internetowy Aspero dostępny pod adresem http://www.aspero.pl, prowadzony jest przez Spółkę Aplikom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowe Sady 2, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000052704 o kapitale zakładowym w wysokości 213.750 zł. Numer NIP: 728-025-73-81, Regon: 004315195 Zarząd Spółki: Agnieszka Marciniak - Prezes Zarządu.

I Definicje

 • Regulamin - poniższy dokument określający zasady funkcjonowania sklepu internetowego Aspero.
 • Sklep internetowy - Serwis działający w sieci dający możliwość zakupów przez internet.
 • Klient - nabywca towarów lub usług na zasadzie umowy kupna-sprzedaży.
 • Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Zamówienie - złożenie oferty kupna na udostępnione do sprzedaży towary lub usługi, które będą dostarczone w określonym umową kupna - sprzedaży terminie.

II. Postanowienia ogólne

  1. Sklep Internetowy Aspero prowadzi sprzedaż oprogramowania, sprzętu oraz usług opisanych na kartach produktu.
  2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Aspero możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Dostęp do Internetu
   2. Przeglądarka internetowa w wersji:
    • Internet explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
    • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
    • Chrome w wersji 10 lub nowszej z obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
    • lub analogiczna
   3. Minimalna rozdzielczość ekranu 1280x768 pikseli
  3. Aplikom Sp. z o.o. wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu Internetowego Aspero przez Klienta w celu:
   • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu Internetowego Aspero ponownie wpisywać Hasła,
   • dostosowania serwisu Sklepu Internetowego Aspero do potrzeb Klientów.
   • Szczegóły wykorzystywania plików Cookies przez Sklep Internetowy Aspero znajdują się w dokumencie polityka-cookies

III. Zamówienia

   1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Aspero stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego
   2. Przed złożeniem zamówienia istnieje możliwość rejestracji konta w Sklepie Internetowym Aspero. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności loginu i hasła.
   3. Przy incydentalnych zamówieniach rejestracja konta nie jest konieczna.
   4. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych, zawierają one kwotę netto oraz brutto. Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny brutto.
   5. Koszty dostawy oraz koszty operacji finansowych uwidocznione są przed ostatecznym złożeniem zamówienia.
   6. Zamówienia można składać:
    • online - poprzez witrynę sklepu, 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
    • za pośrednictwem maila - aspero@aspero.pl,
    • telefonicznie, dzwoniąc pod numer 42-288-16-42 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
   7. W celu złożenia zamówienia online lub za pośrednictwem maila należy:
    1. zalogować się do Sklepu Internetowego Aspero;
    2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
    3. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
    4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
    5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
    6. kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
    7. W przypadku płatności z góry - opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
    8. w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w tym również dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym Klient będący Konsumentem ma możliwość wyrażenia zgody na spełnienie lub rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez Spółkę przed upływem terminu odstąpienia od umowy, W taki wypadku Konsument po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę lub rozpoczęciu spełnienia świadczenia w przypadku treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym utraci prawo odstąpienia od umowy
   8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu
   9. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej.
   10. Zamówienia realizowane są wg kolejności ich składania
   11. W przypadku zmiany lub przedłużania się terminu realizacji zamówienia Aplikom Sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego z prośbą o potwierdzenie zainteresowania realizacją zamówienia.
   12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
    • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
    • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
    • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
   13. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w punkcie V regulaminu.
   14. Produkty są dostarczane za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie Spółki Aplikom Sp. z o.o. Łódź 94-102 ul. Nowe Sady 2 w zależności od tego, jaki sposób dostawy został wybrany podczas składania zamówienia.
   15. Produkty są wysyłane:
    • po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w pkt 5 przy wyborze - za pobraniem oraz
    • po uznaniu środków na koncie, o ile wybrano opcję przedpłaty.
   16. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem błędnego lub niedokładnego adresu. Przy wysyłce towarów doliczany jest koszt wysyłki - jest on widoczny przy opisie produktu. Również przy składaniu zamówienia, a przed ostatecznym jego zatwierdzeniem można sprawdzić całkowity koszt wysyłki. Jeżeli stwierdzono, że opakowanie towaru było w momencie jego odebrania uszkodzone zaleca się w obecności kuriera spisać protokół uszkodzeń. Klient może przejrzeć wszystkie złożone przez siebie zamówienia w opcji „Zamówienia klienta”, podane są tam również informacje o ich statusie.
   17. Klient dokonujący zakupu w sklepie Aspero wyraża zgodę na przekazanie swojego numeru zamówienia oraz adresu e-mail do Okazje.info z siedzibą w Łodzi oraz na przetwarzanie przez sklep Aspero i Okazje.info swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie Aspero w ramach Programu Wiarygodne Opinie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

IV Płatność

   1. Za produkty zamówione w Sklepie internetowym Aspero, Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
    • przelewem na podstawie danych otrzymanych w potwierdzeniu zamówienia. Ceny w nim podane są ważne 7 dni,
    • za pobraniem,
    • osobiście w kasie Aplikom Sp. z o.o. - w przypadku osobistego odbioru zamówionych towarów.
   2. Potwierdzenie zamówienia z danymi dotyczącymi również płatności jest wysyłane mailem bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku, gdy zostanie złożone zamówienie płatne tzw. przedpłatą, a nie zostanie opłacone w terminie wskazanym w potwierdzeniu złożenia zamówienia Aplikom Sp. z o.o. uznaje, że Klient zrezygnował z realizacji zamówienia. W przypadku odbioru osobistego produkty oczekują na odbiór 7 dni od dnia przekazania informacji o skompletowaniu towaru. Po upływie tego terminu i nieodebraniu zamówienia Aplikom Sp. z o.o. uznaje, że Klient zrezygnował z zamówienia.

V Reklamacje i zwroty

   1. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane - wystarczy przysłać do Aplikom Sp. z o.o. e-mail (na adres aspero@aspero.pl) z informacją o rezygnacji z zamówienia. Jeśli zamówienie zostało już wysłane - trzeba dokonać zwrotu paczki na adres Aplikom Sp. z o.o. Łódź 94-102 ul. Nowe Sady 2.
   2. Jedynie w przypadku zakupu przez Konsumenta z produktu zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować - odstąpić od umowy- bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów określonych w ustępie 7 niżej. Wzór oświadczenia Konsumenta znajduje się do pobrania tutaj Szczegółowy sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy wraz z określeniem kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy które ponosi konsument, obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorców uzasadnionych kosztów, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania do rozpoczęcia wykonywanie usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz okoliczności w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy zawierają postanowienia Regulaminu w ustępach 3-5 niżej.
   3. Jeśli jesteście Państwo Konsumentem z zastrzeżeniem ust. 4 niżej w przypadku zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, wielu rzeczy dostarczanych osobno oraz rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym w przypadku przeniesienia własności
    • rzeczy weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
    • wielu rzeczy dostarczanych osobno weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy
    • rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Aplikom Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź; Tel 42 2881620. fax 42 2881649, adres e-mail aspero@aspero.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór ust. 2 wyzej), jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://.aspero.pl/historia-zamowien. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN a w przypadku gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   1. Odstąpienie od umowy nie będzie możliwe w odniesieniu do umów:
    • której przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo zapisane na informatycznych nośnikach danych (programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu) jeśli Konsument usunął ich oryginalne opakowanie - opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
    • której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
    • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
   2. Produkt reklamowany zakupiony przez osobę nie będącą Konsumentem nie może nosić śladów używania, kopiowania, musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony. Oprogramowanie nie może nosić znamion użytkowania (nie mogą być usunięte oryginalne opakowanie opakowania, etykiety) i nie może być zarejestrowane u Producenta.
   3. Aplikom Sp. z o.o. gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zakupu produktu. Zwracający, jeśli nie jest Konsumentem, ponosi koszt zwrotu towaru.
   4. Zwrot przez podmiot nie będący Konsumentem powinien być dokonany niezwłocznie po wysłaniu na adres aspero@aspero.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży i otrzymaniu od nas potwierdzenia otrzymania informacji. Wraz z odsyłanym produktem należy zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymano wraz towarem, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego produktu.
   5. Każdy towar dostępny w sklepie objęty jest gwarancją Producenta produktu udzielaną na zasadach określonych przez producentów konkretnych produktów. Informacje o okresie trwania gwarancji znajdują się przy opisie produktów. Szczegółowy tryb i zasady udzielania gwarancji załączone są w dokumentacji technicznej do każdego produktu.
   6. Jeśli kupujący nie jest Konsumentem nie odpowiadamy z tytułu rękojmi za produkty objęte gwarancją Producenta.
   7. Do oprogramowania dostępnego w sklepie Aspero dołączana jest licencja Producenta (na nośniku wraz z oprogramowaniem). Warunki licencji, w szczególności czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy gdy jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu a także minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy, funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ochrony dołączone zostały do opisu produktu
   8. Do opisu produktu załączono również znane Spółce informacje o mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.
   9. Aplikom Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty dotarły do Klienta w idealnym stanie. Po otrzymaniu przesyłki, Aplikom Sp. z o.o. zaleca rozpakowanie jej w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu sporządzenie protokołu, który powinien być podpisany przez odbierającego oraz osobę dostarczającą przesyłkę. W przypadku uszkodzenia przesyłki w drodze, konieczne jest dołączenie dokumentu podpisanego przez doręczyciela, informującego o charakterze uszkodzeń. W takim przypadku Aplikom Sp. z o.o. wymieni produkt na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zwróci pieniądze. W każdym przypadku reklamacji Aplikom Sp. z o.o. stara się realizować ją jak najszybciej. Opłatę za ponowne dostarczenie reklamowanego towaru do Klienta ponosi Aplikom Sp. z o.o..

VI Świadczenie usług elektronicznych

   1. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Aspero, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Aspero oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym Aspero, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego Aspero, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego Aspero, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
   2. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
    1. a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym Aspero, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
    2. b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
    3. c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym Aspero (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego Aspero, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
    4. d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym Aspero, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie Spółki.
   3. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego Aspero naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Aspero. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
   4. Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego Aspero Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Aspero.
   5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy Aspero nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego Aspero i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.
   6. Spółka, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym Aspero. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym Aspero narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem strony internetowej http://pomoc.aspero.pl wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego empik.com oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.

VII Dane osobowe

   1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym Aspero oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Aspero, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Aspero. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym Aspero.
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę Aplikom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowe Sady 2, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000052704 o kapitale zakładowym w wysokości 213.750 zł. Numer NIP: 728-025-73-81, Regon: 004315195.
   3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Aspero, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
   4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
   5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
   6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

VIII Odwrotne obciążenie VAT

   1. Jeżeli łączna wartość Towarów wymienionych w poz. 28a–28c  załącznika nr 11 do Ustawy VAT tj.: komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe, w tym smartfony, konsole do gier wideo (stosowane z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te Towary przekracza kwotę 20 000 zł netto, do ich nabycia nie stosuje się Regulaminu Serwisu. Ich nabycie może nastąpić pomiędzy Usługodawcą, a Klientem na odrębnie, pisemnie ustalonych przez Strony zasadach, w szczególności z uwzględnieniem przewidzianej Ustawą VAT zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma zastosowanie wobec Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   2. Za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie Towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT.
   3. Klient po złożeniu Zamówienia lub Rezerwacji, w przypadku jeśli dotyczą one Towarów wymienionych w poz. 28a–28c  załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto nie otrzymuje odpowiednio wiadomości e-mail, o których mowa w art. IV.5.2., Umowa sprzedaży nie jest zawierana.  Po złożeniu Zamówienia/Rezerwacji z Klientem skontaktuje się pracownik działu B2B Usługodawcy w celu ustalenia warunków realizacji Zamówienia/Rezerwacji, w tym czy Zamówienie/Rezerwacja Klienta podlega zasadzie odwrotnego obciążenia VAT. Zapłata należności z tytułu sprzedaży Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT  w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwia Usługodawcy identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
   4. W przypadkach Umów sprzedaży, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych Zamówień/Rezerwacji lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy, uznawanych za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT, Klient zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez Usługodawcę odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych procedurą odwrotne obciążenie VAT, o których mowa w Ustawie VAT. 
   5. W przypadku, gdy Klient składając Zamówienie/Rezerwację w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w rozumieniu Ustawy VAT, której wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto, zapłaci cenę Towaru wymienionego w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT korzystając z udostępnionych w Sklepie Internetowym elektronicznych instrumentów płatniczych, uiszczona kwota zostanie rozliczona na poczet transakcji podlegającej zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, realizowanej na warunkach uzgodnionych z działem B2B Usługodawcy, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta pracownikowi działu B2B Usługodawcy. W przypadku gdy Klient nie zdecyduje się na zrealizowanie transakcji za pośrednictwem działu B2B Usługodawcy, zostanie mu zwrócona cała kwota zapłacona Usługodawcy w trakcie składania Zamówienia/Rezerwacji.

IX Postanowienia końcowe

   1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Aspero nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
   2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Aspero były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Aspero w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Aspero.
   3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Poprzednia wersja regulaminu obowiązującego do dnia 24.12.2014 r. - kliknij tutaj