Autodesk Vault Office 2019

555K1-WWN500-T427

Autodesk Vault pozwala wyszukiwaæ dane projektowe w kilka sekund, umo¿liwia bezpieczne dzielenie siê informacjami na temat cyfrowych prototypów z cz³onkami zespo³u z ró¿nych lokalizacji oraz dostarcza informacji kto i kiedy dokona³ zmian w projekcie. Umo¿liwia bezpieczne przechowywanie i zarz¹dzanie danymi w sposób scentralizowany, pomagaj¹c zespo³owi szybko tworzyæ, udostêpniaæ oraz ponownie wykorzystywaæ informacje dotycz¹ce cyfrowego prototypowania. Dziêki rodzinie narzêdzie Vault spêdzisz mniej czasu na wyszukiwaniu plików, wiêcej na tworzeniu innowacyjnych projektów.

100 Przedmioty
Cena netto: 1 120,00 zł
Cena brutto: 1 377,60 zł
Rodzaj licencji :
Rodzaj stanowiska :
Ilość:

Vault jest narzêdziem, które w pe³ni integruje siê  z aplikacjami CAD firmy Autodesk®, co umo¿liwia przyspieszenie pracy od fazy koncepcyjnej po etap produkcji. Zamiast zaczynaæ tworzenie z³o¿onego od podstaw, mo¿na u¿yæ skopiowanego cyfrowego prototypu jako punktu wyjcia dla nowego projektu. Dziêki czemu, mo¿na zminimalizowaæ liczbê poprawek i tworzyæ nowe produkty szybciej. Zachowane wyniki wyszukiwania i skróty przyspieszaj¹ wyszukiwanie danych, a narzêdzia zwiêkszaj¹ce produktywnoæ umo¿liwiaj¹ manipulowanie plikami projektowymi bez koniecznoci zrywania specyficznych dla aplikacji po³¹czeñ. Narzêdzia porz¹dkowania danych pozwalaj¹ kontrolowaæ indeksowanie i dostêp do ró¿nych rodzajów plików co usprawnia proces udostêpniania danych i wyszukiwania na podstawie w³asnoci.

Wprowadzanie zmian nie musi przerywaæ pracy narzêdzie pozwala kontrolowaæ wersje projektu z poziomu aplikacji do projektowania oraz kontrolowaæ ca³¹ historiê swoich koncepcji projektowych, dokonywaæ analizy i w razie potrzeby, wracaæ do starszych wersji projektu.

Dane projektowe i oko³oprojektowe, które s¹ wartoæ ka¿dej firmy, zgromadzone s¹ w jednym miejscu. Dostêp do centralnego repozytorium plików wynika z posiadanych praw dostêpu. Ka¿dy cz³onek zespo³u ma przyznany dostêp tylko do odpowiednich rodzajów, a nawet wersji plików. Funkcjonalnoæ programu u³atwia:

  • zarz¹dzanie danymi przez grupy projektowe,
  • wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie danych,
  • administrowanie i konfiguracjê,
  • kontrolê wersji projektów.

Cz³onkowie zespo³u mog¹ pracowaæ nad projektem, nie zmieniaj¹c danych zapisywanych przez innych uczestników. To umo¿liwia zwiêkszenie wydajnoci, nie zak³ócaj¹c naturalnego procesu projektowania poszczególnych uczestników. Kontrola uprawnieñ umo¿liwia aktywne uczestnictwo w procesie projektowym, analizy i weryfikacji wszystkim cz³onkom zespo³u od menad¿erów po in¿ynierów i projektantów, bez nara¿enia na utratê danych.

Autodesk Vault Office

Wersja Office u³atwia dostêp do programów Vault Workgroup lub Vault Professional u¿ytkownikom nie korzystaj¹cym z Inventora, którzy musz¹ kontrolowaæ swoje dokumenty zwi¹zane z projektem. Cz³onkowie zespo³u mog¹ uczestniczyæ w procesach rewizji, wypisywania i zleceñ zmian korzystaj¹c z dostêpu poprzez Internet lub aplikacjê pulpitow¹.