Autodesk AutoCAD LT for Mac 2019
Tylko online
  • Autodesk AutoCAD LT for Mac 2019

Autodesk AutoCAD LT for Mac

827J1-WW7097-T148

AutoCAD for Mac wspó³pracuje bezporednio z systemem operacyjnym Mac OS X i zapewni milionom u¿ytkowników tego rozwi¹zania na ca³ym wiecie wiêksz¹ swobodê wyboru sprzêtu. Oprogramowanie to wyposa¿one jest w intuicyjny interfejs, znany u¿ytkownikom tego systemu operacyjnego. Rozwi¹zanie zapewnia pe³n¹ funkcjonalnoæ klientom, którzy wol¹ bezporednio pracowaæ w rodowisku Mac. Nowa edycja AutoCAD-a wykorzystuje mo¿liwoci systemu operacyjnego Mac OS X, w tym graficzne przegl¹danie plików zawieraj¹cych projekty za pomoc¹ narzêdzia Cover Flow oraz korzystanie z myszy Magic Mouse opartych na technologii Multi-Touch.

Cena netto: 1 890,00 zł
Cena brutto: 2 324,70 zł
Rodzaj licencji :
Rodzaj stanowiska :

Dodatkowo notebooki Mac wyposa¿one s¹ w panel dotykowy Magic Trackpad umo¿liwiaj¹cy realizacjê takich funkcji jak intuicyjne obracanie i zbli¿anie wywietlanych na ekranie obiektów. W systemie AutoCAD na platformê Mac udostêpnione zosta³y te¿ wzorcowe sposoby dzia³ania w zakresie projektowania oparte na dowiadczeniach u¿ytkowników, takie jak wizualne podejcie do rysowania i pracy nad uk³adem graficznym.

Dziêki bezporedniej obs³udze procesu tworzenia i edycji plików w formacie DWG AutoCAD dla Maca u³atwia wspó³pracê z dostawcami, klientami i partnerami bez wzglêdu na u¿ywan¹ przez nich platformê. Pliki opracowane w poprzednich wersjach oprogramowania AutoCAD bez problemu bêd¹ siê otwiera³y w nowym Macowym programie AutoCAD, pomagaj¹c zwiêkszyæ wydajnoæ pracy dziêki wyeliminowaniu czasoch³onnych procesów translacji plików i czyszczenia przekszta³conych danych.

Inne zalety systemu AutoCAD na platformê Mac to: bogaty interfejs API oraz elastyczne opcje umo¿liwiaj¹ce proste tworzenie i adaptowanie aplikacji, indywidualne konfigurowanie ustawieñ i opcji w zakresie maksymalizacji miejsca na ekranie dopasowuj¹ce siê do wymagañ projektu.

Zaprojektuj i ukszta³tuj wiat wokó³ siebie za pomoc¹ AutoCAD for Mac. Program umo¿liwia rozwijanie koncepcji, szybsze opracowywanie dokumentacji oraz bezproblemow¹ wymianê danych ze wszystkimi przedstawicielami bran¿y. Dziêki s³ynnym mo¿liwociom programu AutoCAD, jego elastycznoci i dok³adnoci, oraz intuicyjnemu, natywnemu interfejsowi platformy Mac program AutoCAD for Mac umo¿liwia projektowanie i tworzenie dokumentacji na jeszcze wy¿szym poziomie.

1. Praca w rodowisku macierzystym

Intuicyjny interfejs platformy Mac udostêpnia skuteczne narzêdzia do swobodnego projektowania 3D oraz funkcje krelarskie znane z programu AutoCAD. Oprogramowanie AutoCAD for Mac umo¿liwia tworzenie mia³ych projektów na wielk¹ skalê. Teraz mo¿liwoci, elastycznoæ i dok³adnoæ AutoCAD s¹ dostêpne na wybranej przez Ciebie platformie.

2. Komfortowa praca

AutoCAD for Mac w pe³ni wykorzystuje zalety platformy Mac OS X. Intuicyjny, graficzny interfejs u¿ytkownika u³atwia realizacjê pomys³ów. W znanym rodowisku Mac mo¿esz rysowaæ i zarz¹dzaæ arkuszami zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Program ten umo¿liwia intuicyjne panoramowanie i powiêkszanie z wykorzystaniem technologii multitouch, a tak¿e szybkie znajdowanie projektów przy u¿yciu nawigacji Cover Flow z graficznym podgl¹dem plików.

3. Projektowanie w 3D

Swoje pomys³y mo¿esz rozwijaæ przy u¿yciu ³atwych w obs³udze narzêdzi, które pomog¹ zamieniæ koncepcjê w rzeczywistoæ. Aby modelowaæ z³o¿one kszta³ty, wystarczy zmiana przebiegu powierzchni, krawêdzi i wierzcho³ków. Program pozwala na tworzenie powierzchni siatkowych oraz precyzyjnych krzywych i powierzchni NURBS. Dziêki temu urzeczywistnisz wszystko to, co mo¿esz sobie wyobraziæ.

4. Koniec z poprawianiem plików

Poniewa¿ to AutoCAD, mo¿esz pracowaæ w natywnym formacie DWG jednym z najpopularniejszych na wiecie formatów plików. Plikami mo¿esz siê wymieniaæ ³atwo i bez problemów z klientami, dostawcami i partnerami na ca³ym wiecie, niezale¿nie od platformy. Unikaj¹c komplikacji z wymian¹ danych i problemów z konwersj¹ plików, zyskasz wiêcej czasu na efektywn¹ pracê. W programie AutoCAD for Mac mo¿esz przejæ bezporednio do projektowania. Dziêki stuprocentowej kompatybilnoci z formatem DWG pliki utworzone w poprzednich wersjach programu AutoCAD otwieraj¹ siê bez problemu tak¿e w programie AutoCAD for Mac.

5. Wiêksza efektywnoæ pracy

Funkcje odniesieñ zewnêtrznych w programie AutoCAD for Mac umo¿liwiaj¹ ³atwe wielokrotne wykorzystywanie danych oraz wspó³pracê z innymi osobami. Elementy zmodyfikowane w jednym pliku s¹ aktualizowane w pozosta³ych plikach projektowych. Du¿e komponenty projektowe mo¿na mia³o oddzielaæ i pracowaæ na nich jednoczenie w celu maksymalizacji efektywnoci.

6. Wizualizacja pomys³ów

AutoCAD for Mac przekszta³ca rysunki w obrazy zachowuj¹ce ca³e piêkno i niuanse Twoich projektów. Zaawansowane narzêdzia renderingowe umo¿liwiaj¹ wybór sporód setek ró¿nych materia³ów, stosowanie owietlenia fotometrycznego oraz kontrolowanie wywietlanej zawartoci, dziêki czemu uzyskasz bardzo precyzyjne,fotorealistyczne obrazy.

7. Szybsze wprowadzanie poprawek dziêki parametryzacji

Definiuj¹c trwa³e relacje miêdzy obiektami sprawiasz, ¿e projekt podczas edycji dostosowuje siê do Twoich wymagañ automatycznie. Linie równoleg³e pozostaj¹ równoleg³e, a okrêgi koncentryczne bêd¹ zawsze wyrodkowane. AutoCAD for Mac umo¿liwia nadawanie wiêzów geometrycznych i wymiarowych w czasie rzeczywistym, dziêki czemu poprawki mo¿na nanosiæ du¿o ³atwiej.

8. Oprogramowanie specjalnie dla Ciebie

AutoCAD for Mac mo¿na dostosowaæ do w³asnych potrzeb ³atwiej, ni¿ mog³oby siê wydawaæ. Program umo¿liwia nie tylko konfiguracjê ustawieñ, ale równie¿ rozbudowê i tworzenie niestandardowych trybów organizacji pracy. Mo¿na tworzyæ w³asne aplikacje lub korzystaæ z gotowych. Nie trzeba wybieraæ pomiêdzy elastycznoci¹, a mo¿liwociami. AutoCAD for Mac udostêpnia obie te zalety.

9. Wiêkszy zasiêg

Oprogramowanie AutoCAD for Mac stanowi elastyczn¹ platformê do budowy specjalistycznych aplikacji projektowych i krelarskich, takich jak oprogramowanie bran¿owe i aplikacje dodatkowe. AutoCAD for Mac mo¿e tak¿e dzia³aæ jako interfejs innych aplikacji.

10. £atwiejsza nauka

Dowiadczeni eksperci od programu AutoCAD bêd¹ czuæ siê w wersji AutoCAD for Mac jak w domu. Dzia³aj¹ tu polecenia i narzêdzia, u¿ywane na co dzieñ. Powrót do programu AutoCAD po kilku latach nie stanowi ¿adnego problemu. Intuicyjny interfejs i pomoc kontekstowa w wersji AutoCAD for Mac pomog¹ Ci nadrobiæ zaleg³oci. Niezale¿nie od dowiadczenia mo¿esz spêdziæ mniej czasu nad nauk¹ oprogramowania, a wiêcej nad samym projektowaniem.

Chcesz porozmawiać o produkcie? Masz pytania, wątpliwości? Wypełnij formularz.