Autodesk Maya LT 2018

Oprogramowanie narzêdziowe do modelowania i animacji 3D przeznaczony dla twórców gier. Oparta na wielokrotnie nagradzanym programie Autodesk ® Maya ®, oprogramowanie Maya LT oferuje u¿ytkownikom znajomy interfejs u¿ytkownika i optymalizacjê pracy w przystêpnej cenie.

Cena netto: 1 130,00 zł
Cena brutto: 1 389,90 zł
Rodzaj licencji :
Rodzaj stanowiska :

Profesjonalne narzêdzia do modelowania

U¿ytkownicy Maya LT mog¹ wykorzystaæ znajomy i potê¿ny zestaw narzêdzi do modelowania z oprogramowania Maya, aby w ³atwy sposób tworzyæ i edytowaæ postaci 3D, rekwizyty i rodowisko gier. Modelowanie nigdy nie by³o ³atwiejsze dziêki integracji zestawu niestandardowych narzêdzi NEX oraz efektywnych automatycznych narzêdzi redukcji poligonów. Teraz z ³atwoci¹ stworzysz materia³y medialne oraz gry dla ró¿nych rozdzielczoci ekranu.

Materia³y i shadery

Maya LT zawiera ShaderFX, oparty na nodach edytor w czasie rzeczywistym, który umo¿liwia szybkie tworzenie akcelerowanych GPU, programowalnych shaderów bez koniecznoci rêcznego kodowania. Shadery mog¹ byæ ³atwo eksportowane jako programy cieniuj¹ce HLSL, GLSL lub CgFX, a nastêpnie importowane do ka¿dego silnika gry, który obs³uguje Microsoft ® DirectX 11 ® lub OpenGL ®.

Narzêdzia animacyjne

Wprowad swoje postaci, rekwizyty i rodowisko gry do ¿ycia dziêki pe³nej gamie narzêdzi do animacji, opartych na Autodesk Maya i oprogramowaniu Autodesk HumanIK  do obliczania kinematyki prostej modeli. Utwórz animacjê z klatek kluczowych i edycji cie¿ki ruchu/trajektorii aby dopracowaæ animacjê ruchu bezporednio w rzutni i uzyskaæ maksymaln¹ wydajnoæ.

Usprawniony przep³ywy pracy

Wykorzystuj¹c FBX standardowy format plików stosowany w bran¿y Maya LT oferuje wydajne przep³ywy pracy z wiêkszoci¹ g³ównych silników gier w tym Unity, Unreal czy CryEngine. Vieport 2.0 z Microsoft DX11 zapewnia bardzo precyzyjny podgl¹d Twojego dzie³a, co pomaga zminimalizowaæ powtarzanie niepotrzebnych czynnoci i czasy iteracji.

Chcesz porozmawiać o produkcie? Masz pytania, wątpliwości? Wypełnij formularz.